Doppelkonzert: Rozhinkes mit Helmut Eisel & Verena Jochum